Svenska Bassetklubben NordÖst

Protokoll fört vid Svenska Basset Klubben La Nordöstras årsmöte 2019-03-16 på Scandic Hotell, Upplands Väsby.

 1. Mötet öppnades av ordf. Anso Pettersson och röstlängden justerades.

27 personer var närvarande varav 25 var medlemmar och röstberättigade, varav två (2) var revisorer. Deltagarlistan bilägges protokollet.

 1. Bo Olofsson valdes enhälligt till mötesordförande.
 2. Staffan Leijon valdes till protokollförare.
 3. Desirée Högman och Leif Löfkvist valdes till att justera dagens protokoll.
 4. Det beslutades att icke medlemmar fick sitta kvar och ha yttranderätt men ej rösträtt
 5. Mötet var i behörig ordning utlyst vilket beslutades Det antecknades att mötet varit annonserat i Basset Bladet nr 4/18, vidare har det annonserats på föreningens hemsida.
 6. Dagordningen fastställdes
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning med balans och resultaträkning samt revisorernas berättelse föredrogs och godkändes. Det antecknades och noterades att medlemsantalet var 440 och hade nedgått med 11 st medlemmar. Det antecknades vidare att det genomförts 53 drevprov i NÖ och ej 52 som angivits i verksamhetsberättelsen
 8. Balans och resultaträkningen godkändes och årets vinst 16 264,39 kr överfördes till ny räkning.
 9. Inga uppdrag från föregående årsmöte förelåg.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.
 11. Styrelsens verksamhetsplan för 2019 godkändes.
 12. Styrelsen förslag till rambudget för 2019 godkändes.
 13. Val: Valberedningen föreslog en ändring av antalet ledamöter till sju (7) st ordinarie och en (1) st suppleant. Förslaget godkändes.

Till ordf. valdes Anso Pettersson.

Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Staffan Leijon, Bernt Söderman och Bo Lindholm.

Bengt Olsson, Leif Pettersson och Madeleine Bengtsson har ett (1) år kvar      

Till suppleanter på ett (1) år valdes Lena Riddarström

 1. Till revisorer valdes Josephine Veen Huis och Gunilla Edbom.
 2. Till sammankallande i valberedningen på 1 år valdes Carina Westerlund.

Till ordinarie ledamot i valberedningen på 2 år valdes Carina Veen Huis. Tezzy Vaerlien.

har 1 år kvar som ordinarie ledamot i valberedningen.

 1. Beslöts att ovanstående punkter 13-15 som omedelbart justerade.
 2. Motion från Bernt Söderström förelåg. Styrelsens besvarande bifölls och Söderström biföll svaret.  

Proposition från Framtidsgruppen föredrogs och diskuterades

 1. Nya stadgar diskuterades framlades med ändring i förslagets § 6 att årsmöte skall hållas före mars månads utgång och antogs därefter.
 2. Mötet avslutades.

.                   Vid protokollet

Staffan Leijon                                                              Bo Olofsson

Uppr. 17/3 2019.                                                        Ordf.

Justeras

 

Desirée Högman                                                         Leif Löfkvist