Svenska Bassetklubben NordÖst

Stadgar för Svenska Basset klubben lokalavdelning Nordöstra


Antagna av SKKs centralstyrelse 2017, att gälla från 2018-01-01


Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb, genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar och till dessa anslutna lokal- och rasklubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationerna. Lokalavdelningar ingår som medlemsorganisationer i specialklubb. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och specialklubbens stadgar och av SKK och specialklubben utfärdade regler och riktlinjer.
I den mån stadgar för lokalavdelning strider mot SKKs eller specialklubbens stadgar ska stadgar för lokalavdelning anpassas så att överensstämmelse råder. Inom en och samma specialklubb ska de olika avdelningarnas stadgar
vara identiska. Lokalavdelningens stadgar ska fastställas av specialklubben.


§ 1 Mål


Lokalavdelningar är ideella föreningar och har till mål att inom ramen
för specialklubbens stadgar, regler och riktlinjer bedriva
specialklubbens regionala verksamhet.
Den geografiska omfattningen av avdelningens verksamhet beslutas av
specialklubbens styrelse.


§ 2 Verksamhet

För att nå uppsatt mål ska avdelningen:
1. Informera och sprida kunskap om Bassetklubben – dess mål,
organisation och arbetsformer.
2. Informera om klubbens raser och dess användningsområden
3. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med
specialklubbens och SKKs regler.
4. Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas
rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
5. Anordna verksamheter i enlighet med specialklubbens direktiv.
6. Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av
specialklubben eller när annan anledning föreligger.
7. Delta i samråd inom och utom SKKorganisationen.

§ 3 Medlemskap

Som medlem i specialklubb tillhör man den lokalavdelning inom vars
område man är bosatt.
Specialklubben kan i samråd med lokalavdelningens styrelse bevilja
medlemskap i lokalavdelningen för person som inte är bosatt inom
klubbens geografiska område.


§ 4 Verksamhetsår och mandatperiod

Avdelningens verksamhetsår ska vara kalenderår.
Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs
enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och
med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden
avser.
Person vars medlemskap upphört i specialklubben kan inte kvarstå som
vald styrelseledamot eller suppleant för denna inom
avdelningsstyrelsen.

§ 5 Organisation

Avdelningens angelägenheter handhas av årsmöte och en av årsmötet
vald styrelse

§ 6 Årsmöte

Moment 1 Inledning

Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång.
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen eller när avdelningens
revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av avdelningens
medlemmar skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och
delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i
specialklubbens publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller på
annat likvärdigt sätt.
Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisorernas
berättelse, valberedningens förslag samt handlingar i de ärenden som
ska behandlas på årsmötet ska senast 5 dagar före mötet delges
medlemmarna genom meddelande på klubbens hemsida, via e-post
eller på annat likvärdigt sätt.
Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

Moment 2 Dagordning

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller om denne inte
är närvarande av styrelsens vice ordförande.
Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller om denne inte är
närvarande av årsmötets ordförande.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Justering av röstlängd.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom
rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av avdelningens
medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och
resultaträkning samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om
enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till
styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i
styrelsen enligt § 7 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 8 i
dessa stadgar.
15. Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller
som senast 4 veckor före årsmötet anmälts till styrelsen.
Anmälan om sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska
styrelsen för behandling av årsmötet avge utlåtande och lämna
förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns
medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar,
ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Moment 3 Röstning

Vid årsmötet har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från
det år under vilket han/hon fyller 16 år.
Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet.
Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I
annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så
yrkar och om mötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som
får flest röster. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna
rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den
mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning
att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om
röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet
genom lottning.
Eventuell reservation mot årsmötets beslut i ett ärende ska lämnas
skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till
mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Moment 4 Motioner och ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska
skriftligen och undertecknad avlämnas till styrelsen senast 4 veckor
före årsmötet.
Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.
Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende, som inte finns
upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar,
ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till
beslut.

§ 7 Styrelse

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en vid årsmötet
vald styrelse.

Moment 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och fyra, sex eller åtta ordinarie
ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.
Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande för ett år, övriga ordinarie
ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.
Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller,
om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Endast den som är
medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig
sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller
personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i
beslut.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig
kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna
arbetsuppgifter.
Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig
eller i förening har rätt att teckna avdelningens firma.
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordföranden eller vid
förhinder för denne från vice ordföranden.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
Vid sammanträde ska protokoll föras.
Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än
hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som
styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om
röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande
ordförande.

Moment 2 Styrelsen åligganden

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och specialklubbens
stadgar och i stadgar för SKK bland annat:
• Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.
• Verkställa av årsmötet fattade beslut.
• Ansvara för avdelningens tillgångar, arkiv och korrespondens.
• Avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till
ordinarie årsmöte.
• Senast 4 veckor före ordinarie årsmöte överlämna styrelsens
verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till
revisorerna.
• Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
• Avge yttrande över av specialklubben till avdelningen
hänskjutna ärenden.
• Följa de anvisningar som lämnas av specialklubben.
• Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna specialklubben
uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare
funktioner utanför styrelsen.
• Utse delegater till specialklubbens fullmäktigemöte i den ordning
som specialklubbens stadgar föreskriver.
• Upprätta förslag om program rörande tid och plats för prov och
utställningar.
• Tillställa specialklubben protokoll från styrelsemöten.
• I övrigt sköta klubbens angelägenheter.

§ 8 Revisorer

Avdelningens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning
av avdelningens angelägenheter ska årligen granskas av de av
årsmötet utsedda revisorerna.
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år
menas tiden från det årsmöte då val skett till och med nästa ordinarie
årsmöte.
Avdelningens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning
överlämnas till revisorerna senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.
Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor
före ordinarie årsmöte.
Protokoll från styrelsens sammanträden ska skickas till ordinarie
revisorer.
Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens
sammanträden.
Revisorerna har rätt att yrka att extra årsmöte ska hållas.

§ 9 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som
stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.
Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två
år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att
närvara vid styrelsesammanträde.
Protokoll från styrelsens sammanträden ska skickas till
sammankallande i valberedningen.
Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor
före ordinarie årsmöte.

§ 10 Protokoll

Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden.
Protokollen ska återge de ärenden som behandlas och de beslut som
fattas och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald
eller valda justerare.
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 11 Disciplinärenden

För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK.

§ 12 Force majeure

Om avdelningen på grund av omständighet som den inte kunnat råda
över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof,
eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande
omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin
klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att
återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Avdelningen har således rätt att behålla del av eller hela den avgift
som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av
uppkomna kostnader.
Avdelningens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKKs
Centralstyrelse. På motsvarande sätt har avdelningen rätt att begära
betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte
redan erlagt avgiften.
Avdelningen svarar inte för skador eller direkta eller indirekta
kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört
evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär
inom avdelningen som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för
skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 13 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar ska efter godkännande av
årsmötet lämnas till specialklubbens styrelse som däröver till
fullmäktigemötet avger yttrande.
Beslut om ändring fattas av fullmäktigemötet.
För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de
delegater som deltar i beslutet vid ett ordinarie fullmäktigemöte eller
att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra
följande fullmäktigemöten varav minst ett ska vara ordinarie.

§ 14 Upplösning av avdelningen

Specialklubbens styrelse fattar beslut om att avdelningen ska upphöra.
Innan beslut fattas ska samråd och eventuell överenskommelse göras
med berörda avdelningar.

Noteringstexter

§ 7 Styrelsen och § 9 Valberedning

För att uppnå den kontinuitet som stadgarna föreskriver väljs vid
avdelningens första årsmöte:
• 4 ordinarie ledamöter på ett år
• En ledamot i valberedningen på ett år.

§ 10 Protokoll

Protokoll kan göras tillgängliga på olika sätt till exempel publiceras på
klubbens webbplats eller i klubbens tidning, i klubblokal eller rekvireras
mot ersättande av uppkomna kostnader.
Antagna i Upplands Väsby 2019-03-16